صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3948
عنوان مطلب کنگره دوم حزب کمونيست ايران - گزارش به کنگره، مشکلات و مسائل حزب
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
403_09, 403_10, 403_11
تاريخ 13641210 - 19860301
فايل پايه متن پياده شده از روى نوار: M_hekmat3948_fina.doc دريافت شده از آذر مدرسى
انجام شده 20060813 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20070915 - تنظيم و انتشار متن فارسى
توضيح - با نوار مقابله شده است.


Last updated: 2007-09-15