Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

دستور برای بحث و تصمیم‌گیری در هیأت دبیرانرونوشت جهت اطلاع رفقای کمیته مرکزی

رفقا، موضوعات زیر، و اقدامات مشخص‌تری در رابطه با اینها، در روزهای آتی در دستور جلسات هیأت دبیران است. لطفا هر ایده و نظر و توصیه‌ای دارید برای من بفرستید. رفقای کمیته مرکزی اگر مایل به حضور در نشستهای وسیع هیأت دبیران هستند میتوانند با من تماس بگیرند تا از جزئیات آن با خبرشان کنم.
پیروز باشید.     نادر ١٤ ژوئیه

٭ ٭ ٭

١- رویدادهای روزهای اخیر، با همه شتاب خیره کننده و نقش دگرگون کننده‌اش، تأئید و تأکیدی است بر درک درست حزب از روندهای سیاسی اصلی در جامعه ایران و رابطه مردم و رژیم. مردم جمهوری اسلامی را نمیخواهند. هر گشایش سیاسی و هر عقب‌نشینی رژیم، نه به یک نقطه تعادل ماندگار و یک جمهوری اسلامی قابل دوام‌تر، بلکه به تعرض گسترده‌تر مردم به بنیادهای رژیم و به اوجگیری مبارزه برای سرنگونی کلیّت آن دامن میزند. این رویدادها بر تحلیل حزب از رابطه مردم با خاتمی، و این حکم که اکثریت مردم از پدیده خاتمی و کمپ دوم خرداد برای گسترش مبارزه سرنگونی‌طلبانه استفاده میکنند کاملا صحّه میگذارد. شعارها و روشهای مردم معترض در این روزها نه دورنمای جامعه مدنی خاتمی، بلکه منظره انقلاب ٥٧ را جلوی چشم همه میگذارد.

٢- قبل از هر کس، این جنبش و انقلاب ماست که دارد ساخته میشود. این حزب کمونیست کارگری است که دارد میدان پیدا میکند. این خط ماست که دارد بُرد پیدا میکند. صرفنظر از اینکه امروز چه کسانی در این مبارزات میدان‌دارند، در طیف احزاب سیاسی ایران فقط ما هستیم که این روند انقلابی را تماما خواسته‌ایم، به استقبالش رفته‌ایم، و آن را در انطباق کامل با سیاستمان میبینیم. این رویدادها دارد ما را صدا میکند و حزب باید عملا، و به پیگیرترین و مبتکرانه‌ترین شیوه پا به میدان بگذارد. باید جنبید.

٣- دو سؤال همزمان جلوی ماست. اول اینکه حزب به چه شیوه میتواند به اعتلای سیاسی در ایران یاری برساند. و دوم، این اوضاع سیاسی چگونه باید به تحکیم و رشد حزب کمک کند. هر دوی اینها هدف ماست.

٤- اقدامات زیر باید فورا در دستور حزب قرار بگیرد؛

  • تضمین حضور بخشی از کادرهای بالای حزب در ایران. هم در تهران و شهرستانهای اصلی و هم در کردستان. بررسی تشکیل نوعی واحدهای حزبی (حوزه‌ها) در داخل کشور. ایجاد مقدمات تشکیل یک مرجع سازمانی داخل کشوری (نظیر کمیته تهران).
  • حضور مستمر در ترکیه برای گسترش رابطه با ایران و فعالین در ایران.
  • کار جدی برای حضور قوی سیاسی و نظامی در کردستان. بازبینی و شتاب بخشیدن به طرحهای قبلی برای جُوله، رشد نیروی مسلح. حضور تعداد بیشتری از رفقای مرکزی در کردستان عراق.
  • راه اندازی امکانات رادیویی مؤثر. هم با امکانات رادیویی خودمان و هم با استفاده هوشمندانه از رادیوی رفقای عراق، و هم با استفاده از رادیوهای اصلی رو به ایران در خارج.
  • رساندن حجم هر چه بیشتری از کتب و اسناد حزب. رساندن اطلاعیه‌های حزب به داخل.
  • سازماندهی دریافت اخبار دست اول مستقیم از فعالین و دوستداران حزب.
  • گسترش جدی حضور آکسیونی و تبلیغی حزب در خارج کشور، بمیدان کشیدن توده مردم عادی، تبدیل حزب به نیروی اصلی در بسیج اینها.
  • باز کردن یک جبهه فعال علیه مدیای خاتمی‌چی در خارج.
  • ایجاد یک ابزار و ارگان تبلیغی-خبری به زبان انگلیسی برای افکار عمومی و اتحادیه‌های کارگری در غرب.


از آرشیو کورش مدرسی - منتشر شده در "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات ٣٨٦ و ٣٨٧

hekmat.public-archive.net #3931fa.html