صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3930
عنوان مطلب رژیم را میکوبیم و با مخالف خود بحث میکنیم - ابلاغیه تشکیلاتی
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 383 - 385
تاريخ 13790214 - 20000503
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 80
انجام شده 20060728 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-28