Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

آیا باید کمک مالی را پذیرفت؟

کسب تکليف از هيأت دبيرانطبقه بندی: محرمانه
شماره: ٧٠١٠
تاریخ: ٢٩ ژوئیه
از: دبیر ک.م.
به: جمع هیأت دبیران و رئیس دفتر سیاسی

چند ماه پیش یکی از دوستان نزدیک حزب پس از صحبت مقدماتی‌ای با رفیق علی جوادی با من تماس گرفت و چنین اظهار داشت که همراه جمعی از دوستانش مایلند بخشی از هزینه زندگی من را تأمین کنند. ایشان در این صحبت چند بار تصریح و تأکید کرد که این کمک مالی به حزب نیست، خواست این رفقا اینست که کمک کنند "منصور حکمت بتواند بطور تمام وقت و بدون دغدغه شغلی کار سیاسی کند" و آیا من، اینبار (با توجه به عدم موافقت چند سال قبلم با پیشنهاد مشابهی از این رفقا) حاضرم یا نه. پس از گفتگویی در مورد چند و چون و علل این تصمیم رفقا، روشن بودن مبانی آن بعنوان یک کمک دوستانه بى قید و شرط، و اینکه آیا کمک کنندگان دارند بار مالى سنگینی بر خود و خانواده‌شان تحمیل میکنند یا خیر، من با این پیشنهاد موافقت کردم. (در این سالها نمونه‌های بیشتری از این دلسوزی‌ها و پیشنهادها از ناحیه رفقای دیگری هم بوده است که با تشکر از آن گذشته‌ام.)

من این امر را در جلسه هیأت دبیران ٢٥ ژوئیه به اطلاع رفقا رساندم و نظر رفقا را پرسیدم. بنظر خود من اگر این کمک دقیقا در همان چهارچوب خصوصی پیشنهاد شده باشد که دوست ما مطرح کرده است، یک امر شخصی میان کمک‌دهنده و فرد دریافت‌کننده است و از نظر حقوقی و اخلاقی نیازی به دخالت مرجع حزبی نیست. هرچند اعلام آن، با توجه به موقعیت تشکیلاتی دریافت کننده، جهت ثبت در اسناد مرکزی حزب از نظر شفافیت روابط و موازین حزبی سنت درستی است. اما اگر این احتمال برود که کمک مربوطه نه به شخص بلکه برای حزب و بخاطر موقعیت فرد در حزب به او پرداخت شده است، آنوقت اصولی اینست که مرجع دریافت کننده این کمک، خود حزب باشد. با توجه به یک ملاحظه که در جلسه مطرح شد لازم دیدم دوباره، این بار بعنوان دبیر کمیته مرکزی، درباره چند و چون این کمک و شخصی و غیر حزبی بودن آن بپرسم و مطمئن شوم. در جلسه این احتمال مطرح شد که کمک دهندگان همان دوستانی باشند که حزب هم اخیرا برای جلب کمک به آنها رجوع کرده و اینکه شاید خود آنها پرداخت این کمک را بخاطر درخواست اخیر حزب تقبل کرده‌اند. از اینرو مجددا از رفیق علی جوادی در مورد این مسأله سؤال کردم. پاسخ رفیق علی جوادی ضمیمه است.

با توجه به اینکه خود من بعنوان یک فرد یک طرف این موضوع هستم، ترجیح میدهم هیأت دبیران، بدون دخالت من و با بررسی شواهد و مدارک موجود، در مورد شخصی بودن یا حزبی بودن این کمک تصمیم بگیرد و قرار مشخصی صادر کند.

با تشکر
منصور حکمت


از آرشیو کورش مدرسی - منتشر شده در "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات ٣٥١ و ٣٥٢


hekmat.public-archive.net #3922fa.html