Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

اپوزیسیون و مکانیسمهای بحث در حزب

نامه به فاتح شیخفاتح جان
با سلام گرم و آرزوی خونسردی

٭ در مورد انترناسیونال بعدی، من دارم بحث حزب و جامعه پلنوم، فقط بخش تجریدی‌تر یکساعت اول، را آماده میکنم. سعی میکنم به تاریخ مورد نظر برسانم. این یعنی ستون دیگری نمیرسم بنویسم.

٭ در مورد بهمن، واقعا جای تأسف است. اما اِشکال کار ما در روشن نبودن مکانیسم حقوقی و اداری بالاست. بهمن میتواند این نظرات را داشته باشد و حتی از انهدام حزب سخن بگوید، مشروط بر اینکه فقط به اندازه ژتونش و بعنوان یک اپوزیسیون ثبت شده در مقابل رهبری میدان داشته باشد. آنوقت جواب ما هم خیلی ساده این میبود که این جناب اپوزیسیون رهبری است و طبیعی است که علیه رهبری پروپاگاند بکند. در جای خودش قرار میگرفت و همه باچند جمله بدرقه‌اش میکردیم. ثانیا باید مکانیسم رهبری جمعی این حزب را تعریف کرد تا هر کس فکر نکند میتواند بحث را شخصی کند. زیبایی اینبار این بود که اکثریت بالایی در کمیته مرکزی رأسا به او جواب دادند. بنظر من اگر آن فونکسیونهایی که بحث کردیم را تعریف کنیم، که معلوم شود ک.م چیست و د.س چیست و رهبری چیست و غیره، این آدمها و این اطوارها را در مکانیسم اداری بالا جا میدهیم و هضم میکنیم. واقعیتش اینست که اگر الان کنگره بگیرند بهمن ١٠ رأی هم نمیاورد. اما امکان پیدا کرده اینهمه وقت و توجه همه را بخود معطوف کند.

٭ در مورد استعفاها ابدا نگران نیستم. بنظر هرکس رفت باید از او تجلیل و خداحافظی کرد (مگر آنکه مثل سوسن بهنام موقع رفتن تفی به همه انداخته باشد). و بدون هیچ مکثی نقشه‌ها و جلسات پیش‌بینی شده را پیش برد. اگر لازم بشود و استعفاها خیلی در سطح رسانه‌ها طرح بشود، من میتوانم در مصاحبه‌ای با انترناسیونال یک تصویر زمینی و غیر سکتاریستی از واقعه بدهم که تازه تعدادی هم بخاطر این ماجرا به حزب جلب بشوند. بنظر من بیشتر رفتنی‌ها از سوئد خواهند بود، که کوچکترین خللی در کار ما وارد نمیکند.

در کل بنظر من کشف حجاب بهمن و انزوای سیاسی ناگزیرش مفید بوده. باعث میشود بعضی دیگر نیز با خودشان تعیین تکلیف کنند.

شب بخیر
نادر
٧ آوریل ١٩٩٩


از آرشیو کورش مدرسی - منتشر شده در "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات ٣٣٣ و ٣٣٤


hekmat.public-archive.net #3917fa.html