صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3911
عنوان مطلب نامه به فخری نادری - ضرورت مدرنیسم تشکیلاتی و ضوابط حزبی
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 295 - 297
تاريخ 13780115 - 19990415
نامه بدون تاریخ است اما به نظر میرسد مربوط به نيمه آوریل ١٩٩٩ باشد.
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 50
انجام شده 20060727 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-27