Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

آیا میتوان بحث کادرهای حزب را کنترل کرد؟

نامه به محمود قزوینی و ایرج فرزاد
رفقای عزیز محمود قزوینی و ایرج فرزاد

با سلام گرم و آرزوی روزهای شاد و سال تازه‌ای شاد و خوب برای شما.

در مورد بحثی که میان رفقا اسد و علی با طبرزدی و دانشجوی دانشگاه صنعتی جریان دارد، خواهان نوعی نظارت و کنترل شده‌اید. خواستم نکاتی را در این زمینه توضیح بدهم:

١- راستش من هم فکر میکنم در این مبحث معین که دو نفر شروع کرده‌اند و دارند ادامه میدهند، چندان جالب نیست توسط رفقای دیگر شلوغ شود و یا لحنی که رفقا انتخاب کرده‌اند با لحن مثلا تند رفقای دیگری تغییر مسیر دهد. حتی موقعی که مثلا یک سخنران بحثی را معرفی میکند تا آخر فضا را هم نگه میدارد و دیگر رفقای حاضر در سالن سخنرانی، علی‌القاعده انتظار دارند که خود سخنران به سؤالات و اظهار نظرات جواب دهد و حداکثر به ذکر نکاتی بسنده کنند و امکان را کماکان به سخنران بدهند که لحن و فضا و چهارچوب بحث را تعیین و هدایت کند. اما اینترنت پدیده متفاوتی است. اینجا چنین حقوقی تعریف نشده است.

٢- اما چگونه میتوان بحث را کنترل کرد؟ آیا میتوان و درست است به همه ابلاغ کنیم که دخالت نکنند؟ اصلا در یک حزب بزرگ، آیا امکان کنترل بر مباحثات و پلمیکهای علنی وجود دارد؟ آیا میتوان حتی از نظر فنی به همه طرفداران حزب که از ایران و اروپا و آمریکا ممکن است شروع به دخالت در این بحث کنند، اطلاع داد؟ حتی اگر بتوانیم به همه اطلاع دهیم، آیا این بدآموزی ایجاد نمیکند که کی و در چه مباحثی دخالت کند و در چه مباحثی دخالت نکند؟ آیا میتوان فرمول درستی برای این کار پیدا کرد؟ یک نقطه قوت ما این است که در مباحث علنی تعداد زیادی از کادرهای حزب بموقع دخالت کرده‌اند، ممکن است شما موضع بعضی را نپسندید و موضع بعضی را عالی ارزیابی کنید، اما نفس اینکه در این حزب تعداد زیادی هستند که میتوانند در مباحث دخالت کنند، این نقطه قوت ما است. بحث مربوط به عبدالله مهتدی یک نمونه خیلی خوب این مسأله بود.

بعلاوه چرا، آیا اگر رفقای دیگری بحث خوبی ارائه کردند باید گفت دست نگه دارید؟ این بحث بویژه به سازمان جوانان هم مربوط است آیا باید گفت دخات نکنید؟ اگر کسی نظر متفاوتی داشته باشد چی؟

٣- کنترل این بحث از طریق روزنه دیگر اصلا مناسب و حتی عملی نیست. رفیقی که مطلبی مینویسد ممکن است همزمان برای ٥ سایت بفرستد. آیا روزنه از درج آن خودداری میکند و بقیه سایتها آن را درج میکنند و بعد روزنه کهنه آن مباحث را درج میکند؟ بعلاوه آیا روزنه مرجع درستی برای این کار است و تشخیص اینکه کدام بحث را درج کند، کدام را نکند باید به عهده روزنه باشد؟ روزنه قاعدتا یک سایت است که مطالب را میگیرد و اگر اتهامات شخصی نامناسب و فحشنامه‌ای در آن نباشد آنها را در معرض دید همگان قرار میدهد. وظایف دیگری نباید به روزنه محول کرد و یا روزنه برای خودش در دستور بگذارد. مگر آنچه در سند مربوط به کار روزنه نوشته شده است.

٤- همانطور که گفتم جلسه‌ای که برای سخنرانی یک نفر ترتیب داده میشود، قواعد خود را دارد، اما نحوه دخالت در مباحثی که از طریق مکانیزمهای وسیع اجتماعی مثل روزنامه‌ها، رادیوها و یا اینترنت مطرح میشود، بسیار متفاوت است. من تا این لحظه فکر میکنم تنها راه ارتقاء عمومی حزب است که لااقل طیفی از رفقا بدانند کجا دخالت کنند بهتر است، چگونه دخالت کنند مؤثرتر است، و کجا بهتر است فرصت را به رفقایی بدهند که بحثی را شروع کرده‌اند.

این نکات نظر شخصی من است. نمیدانم سایر رفقای هیأت دائم چقدر با این نکات موافقند. نامه را جهت اطلاع برای هیأت دائم میفرستم.

نادر (م. حکمت)

این نامه از آرشیو محمود قزوینی، و بدون تاریخ است. به نظر میرسد مربوط به سال ۱۹۹۷ باشد.
منتشر شده در "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات ٢٦٨ و ٢٦٩


hekmat.public-archive.net #3910fa.html