صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3910
عنوان مطلب نامه به محمود قزوینی و ایرج فرزاد - آیا میتوان بحث کادرهای حزب را کنترل کرد؟
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 268 - 269
تاريخ 1376 - 1997 این نامه از آرشیو محمود قزوینی، و بدون تاریخ است. به نظر میرسد مربوط به سال ۱۹۹۷ باشد.
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 44
انجام شده 20060727 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-27