صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3909
عنوان مطلب نامه به حمید تقوائی و هيأت اجرائى،
در رابطه با اطلاعیه پلنوم ۱٦ حزب کمونیست ایران
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 232 - 233
تاريخ 13680815 - 19891115
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 33
انجام شده 20060727 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-27