Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

گشت نظامى و شروع بکار راديو انترناسيونال
نامه به رفقاى حزبىشماره ٧٠٤٠
از دبير کميته مرکزى
به همه رفقاى حزبى


رفقاى عزيز، در چند هفته اخير دو خبر مهم و خوشحال کننده داشته‌ايم.

اول، گشت نظامى و سياسى چند روزه نيروهاى مسلح حزب به فرماندهى رفيق عبدالله دارابى در درون ايران و ميتينگها و ديدارهاى موفق اين رفقا با مردم حومه مريوان. جزئيات اين عمليات را قطعا خودتان از طريق اطلاعيه‌هاى حزبى دنبال کرده‌ايد. اهميت اين عمليات علاوه بر ارزش سياسى و تبليغى فورى‌اش، در شروع يک عرصه جديد فعاليت است. عرصه‌اى که براى پيشروى ما در کردستان و براى تحکيم موقعيت حزب در کل ايران حياتى است. اين اعلام ورود حزب به دوره جديدى از کار سياسى و حزبى در کردستان است. اينجا از طرف خودم و کميته مرکزى و همه شما دست رفقاى نيروى مسلح حزب، رفيق عبدالله دارابى و همه رفقاى کميته و تشکيلات کردستان حزب را ميفشارم.

خبر دوم، شروع جدى کار راديو انترناسيونال است. بعد از يک دوره آزمايشات فنى و "سياسى"، طول موج و فرستنده مناسبى براى پخش برنامه‌هاى راديويى براى ايران فراهم شده است. برنامه‌هاى آزمايشى از اين فرستنده حتى قوى‌تر از راديوهاى اصلى فارسى نظير بى بى سى و اسرائيل در شهرهاى ايران و منطقه شنيده شده است. اين راديو براى شنوندگان در اروپا هم کاملا قابل استفاده است. (دامنه پوشش قابل استفاده راديو از هندوستان تا سوئد است و مرکز آن روى ايران تنظيم شده است) برنامه‌هاى عادى راديو انترناسيونال از روزهاى يکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه و جمعه از هشت تا هشت و نيم روى ٩٤٨٥ کيلوهرتز (٣١ متر) آغاز ميشود. در رابطه با کار اين راديو چند نکته را خوبست بدانيد.

١- اين يک بلندگوى مستقيما حزبى نيست. به دو دليل. اول اينکه يک راديوى رسما و علنا حزبى نميتواند جواز کار بگيرد. و دوم اينکه ما معتقديم اصولا در اين شرايط يک راديوى منحصرا حزبى ما ابدا کارآيى تبليغاتى يک راديوى با يک چهارچوب آزادتر را ندارد. (کمااينکه راديوهاى سازمانى گروههاى مختلف بنظر نميرسد اعتبارى در ميان عموم مردم کسب کرده باشند). راديو انترناسيونال بعنوان يک راديوى مستقل که تعلق خاطر ويژه‌اى به سوسياليسم و طبقه کارگر و حزب کمونيست کارگرى دارد کار خواهد کرد. همانطور که بى بى سى راديويى است "مستقل" که بشدت به کاپيتاليسم و انگلستان و خاتمى علاقه دارد. بنابراين ضمن اينکه هدف اساسى راديو تبليغ سياستهاى حزب و انعکاس فعاليتهاى آن است، و بيشترين زمان به اين اختصاص داده ميشود، راديو منحصر به اين امور نخواهد بود. فضاى حاکم بر برنامه‌ها هم فضاى يک راديوى غير حزبى دست چپى خواهد بود. با اينحال ريش و قيچى درست مانند ساير شبکه‌هاى "مستقل" جهان در دست تهيه کننده خواهد بود. فرم و سبک کار راديو آزادتر و بازتر خواهد بود. قوانين بين‌المللى اين عرصه بر لحن و فرمولبنديهايى که ميتوان از اين شبکه پخش کرد محدوديت‌هايى ميگذارد که ما بايد براى حفظ ادامه‌کارى راديو ضمن رعايت آنها، پيام و سياستهاى خود را به اطلاع مردم برسانيم.

نوع برنامه‌هاى جارى هنوز آنچه که ما ميخواهيم نيست. بنا به تصميم هيأت دبيران، سياست ما ايجاد يک راديوى تخصصى براى فعالين کمونيست و يا يک بلندگوى پروپاگاند مستقيم نيست. اين شيوه مؤثرى براى استفاده از امکانات رايويى نيست و ميتواند بسرعت شنوندگان را به بخش کوچکى از مردم محدود کند. برعکس، راديو انترناسيونال ميکوشد يک راديوى با بُرد توده‌اى باشد و کمونيسم کارگرى و حزب و سياستهاى آن را در چهارچوب يک سلسله برنامه‌هاى شنيدنى و پرشنونده و در تقابل و کنتراست با خطوط ديگر تبليغ کند.

٢- ما تا هر وقت بتوانيم از اين فرستنده استفاده ميکنيم و هرگاه نتوانيم دنبال امکانات ديگرى خواهيم رفت. در نتيجه انتظار دست‌اندازهايى در کارمان را هميشه داريم. ادامه‌کارى اين راديو تضمين شده نيست. روى هيچ چيز، جز تلاش سرسختانه خودمان براى ادامه اين پروژه نبايد حساب کنيم.

٣- اين راديو به هزينه‌اى بسيار بالا کار ميکند. همينجا از آن رفقايى که بطور ويژه شانه زير بار مخارج راديو داده‌اند و تعهد مستقيم پذيرفته‌اند تشکر ميکنم. اما تضمين واقعى ادامه‌کارى چنين پروژه‌اى نظم گرفتن متابوليسم مالى درون حزب است. پرداخت به موقع حق عضويتها و پرداخت به موقع صورت حسابها در تمام سطوح شرط لازم ادامه کار راديو است. از همه شما دعوت ميکنم نسبت به اين مسأله هوشيار و حساس باشيد. به اميد روزى که اين حرف در ميان ما ديگر گفتن نداشته باشد. رشد حزب و ابعاد فعاليت آن وظيفه امکانسازى مادى براى حزب را به يکى از مهمترين وظايف همه ما تبديل کرده است.

٤- به تصميم هيأت دبيران، رفيق آذر ماجدى بعنوان مدير راديو انترناسيونال تعيين شده. برنامه‌هاى تاکنونى اساسا توسط او تهيه شده است. به همکاران زيادى براى سازمان دادن يک راديوى پربار و شنيدنى و با نفوذ احتياج داريم. تماس بگيريد.

٥- فراهم شدن اين امکان بويژه مديون پيگيرى و ابتکار رفقا على جوادى و کورش مدرسى است. دست اين رفقا را از قول همه ميفشارم و براى رفيق آذر ماجدى و همکاران آتى او در راديو انترناسيونال آرزوى موفقيت ميکنم.

٧- خبر شروع کار ايران راديو و ساعات و طول موج آنرا به هرکس ميتوانيد در ايران و خارج کشور برسانيد.

٨- در فکر يک راديوى ويژه اروپا هم هستيم. پول و نيروى انسانى کم داريم!

با درود به همگى
منصور حکمت
١٥ اکتبر ١٩٩٩hekmat.public-archive.net #3907fa.html