صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3907
عنوان مطلب گشت نظامى و شروع بکار راديو انترناسيونال - نامه به رفقاى حزبى
اوريژينال سى دى اسناد حزب که نزد رفيق آذر مدرسى است.
تاريخ 19991015 - 13780723
فايل پايه فايل word فارسى دريافت شده از رفيق آذر مدرسى 7040rad.doc
انجام شده 20060622 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايل html فارسى
توضيح


Last updated: 2006-06-22