Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

شيوه برخورد به انتخابات سال ١٣٨٠


شماره ٧٧٠١
اول ژانويه ٢٠٠١
از منصور حکمت
به حميد تقوايى و اعضاى دفتر سياسى حزب، آذر مدرسى و اعضاى هيأت دبيران
رونوشت به اعضا و مشاورين کميته مرکزى حزب
موضوع: طرح سياست در قبال انتخابات ٨٠موضع ما در قبال انتخابات ٨٠ به قرار زير است.

١- ما اين نمايش را افشا ميکنيم و مردم را از شرکت در آن برحذر ميکنيم. از نظر ما اين يک انتخابات نيست.

٢- هرچند استفاده از مقوله "تحريم" در توصيف رابطه مردم با اين انتخابات ايرادى ندارد، اما ما همچنان سياست خود را "تحريم انتخابات توسط حزب" نام نميگذاريم. اين عبارت ضعيف و توهّم برانگيز است. گويى انتخاباتى در ايران دارد صورت ميگيرد و ما بعنوان يک حزب خود را از آن کنار ميکشيم و کانديد معرفى نميکنيم. سياست ما افشاء اين نمايش (مضحکه) انتخاباتى و فراخوان مردم به عدم شرکت در آن و خنثى کردن تلاش رژيم براى زدن رنگ مشروعيت به يک حکومت مستبد و مرتجع و تحميلى است.

٣- موضع ما در انتخابات ٨٠ يک موضع فعال آکسيونى است. آکسيون پيشنهادى ما تجمع، پيکت (سد معبر و منع مسالمت آميز ديگران از شرکت در رأى‌گيرى)، و تظاهرات ضد حکومتى در محل حوزه‌هاى رأى‌گيرى است.

٤- اين موضع را از هم اکنون اعلام ميکنيم. اما کمپين پُرحجم تبليغاتى براى بسيج حول اين سياست را از سه ماه قبل از روز انتخابات شروع ميکنيم. کمپين زودرس مُضرّ است چون اولا رويدادهاى سياسى بسيار مهمى که ميتواند از امروز تا آنزمان رخ بدهد را در تبيين حزب تحت‌الشعاع انتخابات قرار ميدهد و تا ماه خرداد حکومت را "با ثبات" اعلام ميکند. ثانيا کمپين تهييجى ما قبل از به جلو رانده شدن مسأله انتخابات در کشور و در غياب يک فضاى مباحثه و جدال انتخاباتى ميان جناحهاى حکومت در ايران، تصنّعى جلوه ميکند و براى مردم در طول ٥ ماه عادى و پيش پا افتاده ميشود. حزب بايد در اين مقطع موضعش را خونسردانه و ترويجى اعلام کند. و از مقطع معينى روى دنده تهييح و بسيج قرار بگيرد.

٥- رئوس اقدامات عملى براى بسيج و سازماندهى پيکت و اعتراض مردم در روز انتخابات متعاقبا اعلام ميشود.


رفيق حميد و رفقاى دفتر سياسى

بنظر من اين سياست و نتايج عملى آن يک موضعگيرى جديد نيست و در چهارچوب سنت و مصوبات تاکنونى حزب و اختيارات ليدر و رئيس هيأت دبيران قرار دارد و لذا تصويب دفتر سياسى از نظر حقوقى ضرورى نيست. اما چنانچه دفتر سياسى تفسيرى جز اين دارد و بحث و تصويب اين طرح در آن مرجع را ضرورى ميداند، از نظر من کاملا قابل قبول است. از اينرو ابلاغ اين سياست به ارگانهاى ذيربط را تا ٦ ژانويه با تأخير مى‌اندازيم تا فرصت اظهار نظر دفتر سياسى (در مورد اينکه ما حق ابلاغ اين سياست را داريم يا نه) وجود داشته باشد. لطفا در اسرع وقت نظر خود را به من اطلاع بدهيد. سکوت تا ٦ ژانويه را علامت رضا تلقى ميکنيم و اين طرح را ابلاغ ميکنيم.

با آرزوى موفقيت


hekmat.public-archive.net #3906fa.html