Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

پوزش از تأخير در تدوين پيش نويس برنامه

نامه به کميته اجرايى و کميسيون برنامهرفيق اصغر کريمى
رفقاى عزيز کميته اجرايى و کميسيون برنامه

بنا به تصميم کنفرانس، کار تدوين برنامه حزب بايد مدتها پيش از اين به سرانجام رسيده باشد. همانطور که ميدانيد کميسيون برنامه نشستى نداشت و صرفا بنا به درخواست غيابى من بنا شد که من و رفيق کورش مدرسى پيش‌نويس اول برنامه را تهيه کنيم و کميسيون کار دسته جمعى خود را از آن مقطع روى اين ‌پيش‌نويس شروع کند. متأسفانه به دليل تنوع مشغله‌ها، که ذکر آنها اينجا مورد ندارد، ما تا امروز نتوانسته‌ايم ‌پيش‌نويس اول را به کميسيون و به حزب ارائه کنيم. کارى که در اين مدت شده تهيه و مطالعه برنامه‌هاى احزاب چپ درکشورهاى مختلف، بحث و تبادل نظر در مورد آنها و نيز در مورد محتوا و فرم و زبان برنامه خودمان و تهيه ليستى از نکاتى که بايد در برنامه گنجانده شود بوده است. بر مبناى اين زمينه‌ها قرار بوده است (بين من و رفيق کورش) که من کار نوشتن عملى متن برنامه را دست بگيرم که تا اين لحظه متأسفانه تأخير شده است.

غرض از اين نامه ذکر نکات زير است:

اولا، از تأخير تاکنونى متأسفم و شخصا مسئوليت تشکيلاتى آن را ميپذيرم.

ثانيا، مشغله‌ها و وظايفى که تاکنون مانع ارائه ‌پيش‌نويس شده است کماکان به قوت خود باقى هستند و در مورد من احتمالا در ماههاى آتى حتى بر حجم آنها افزوده خواهد شد. از اينرو پذيرش مسئوليت اين تأخير به معناى رفع فورى دلائل آن نيست. پيشنهاد ميکنم، بخصوص با توجه به اينکه تشکيل نشست شوراى مرکزى تا حدود زيادى به تهيه اين متن منوط شده است، که رسما فرصت معينى براى تهيه متن به روال قبلى داده شود. شخصا تاريخ ١٥ اکتبر را پيشنهاد ميکنم. بعبارت ديگر اين تاريخى است که من ميتوانم خود را به آوردن متن ‌پيش‌نويس اول برنامه متعهد کنم. واضح است که کميته اجرايى يا کميسيون برنامه ميتواند هر ترتيب آلترناتيو ديگرى را صلاح ميداند اتخاذ کند و يا رفيق ديگرى را هم احتياطا به نوشتن متن ديگرى موظف کند.

در صورت لزوم ميتوانيد اين نامه را در اختيار رفقاى حزبى قرار بدهيد. لطفا من را در اولين فرصت از تصميم خود مطلع کنيد.

با آرزوى موفقيت
منصور حکمت
٢٢ مه ٩٣hekmat.public-archive.net #3905fa.html