٩ فوريه ٢٠٠٦
  مطلبى که به غلط بعنوان اثرى "احتمالا" از منصور حکمت منتشر شده بود با عرض معذرت از همه، بخصوص نويسنده عزيز آن، حذف شد. در زير اين مطلب يادآورى شده بود که اسم نويسنده يا نويسندگان مشخص نيست و "احتمالا" از نوشته‌هاى حکمت و ميرشاه‌زاده باشد. در صفحه صورت وضعيت در بخش قدم بعدى نوشته شده بود "نام صحيح نويسنده يا نويسندگان" مشخص شود. بار ديگر توجه همه را به استمدادى که از روز اول به بالاى صفحه ليست آثار به فارسى لينک شده است جلب ميکنم، و اطمينان ميدهم که سوء نيتى در کار نيست.
3846پيشگفتار به «هفت مقاله از لنين درباره مسأله ارضى و جنبش دهقانى» 19791216
 


hekmat.public-archive.net