Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

نامه به فريده آرمان

بمناسبت ترور غلام کشاورزمهوش عزيزم

دو بار است که با چند قدم فاصله از تو، در کنار تو، عزيزترين کسانم را از دست ميدهم. من مهدى و غلام را خيلى دوست داشتم. اما هر بار، با ديدن رشادت و استقامت تو، با ديدن شخصيت پاک و محکم تو، اين را فهميده‌ام که خود تو چقدر برايم عزيزى. خيلى دوستت دارم. خيلى. دلم ميخواست کنارت بودم. ميدانم که سرت شلوغ است. اما دلم ميخواهد در اولين فرصتى که بتوانى ببينمت. دستت را ميفشارم و رويت را ميبوسم.

نادر

اين نامه پس از ترور غلام کشاورز در قبرس، در تاريخ ٦ سپتامبر ١٩٨٩ براى فريده آرمان (مهوش چرمچى) پست شده است.
hekmat.public-archive.net #3841fa.html