صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3837
عنوان مطلب لعنت به اين خط - يک داستان کوتاه
اوريژينال منتخب آثار، انتشارات حزب کمونيست کارگرى-حکمتيست، ژوئن ٢٠٠٥
تاريخ 13771015 - 19990115
فايل پايه فايل rtf دريافت شده از رفيق کورش مدرسى
انجام شده 20050629 - عنوان به ليستهاى فارسى اضافه شد.
20050904 - تنظيم و انتشار فايل html
قدم بعدى


Last updated: 2005-09-04