صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3836
عنوان مطلب لنينيسم و بلشويسم - بحث در سمينار کورش مدرسى در مورد تجربه شوروى در انجمن مارکس لندن
اوريژينال منتخب آثار، انتشارات حزب کمونيست کارگرى-حکمتيست، ژوئن ٢٠٠٥
صفحات ١٦٨١ تا ١٦٨٥
فايل صداى mp3 دريافت شده از رفيق دنيس مر.
تاريخ 13800714 - 20011006
فايل پايه متن پياده شده: فايل rtf دريافت شده از رفيق کورش مدرسى
فايل صداى MP3 دريافت شده از رفيق دنيس مر.
انجام شده 20050629 - عنوان به ليستهاى فارسى اضافه شد.
20050701 - تنظيم و انتشار فايل html فارسى
20081202 - تنظيم و انتشار فايل صدا دريافت شده از رفيق دنيس مر.
قدم بعدى متن پياده شده با نوار مقابله شود.


Last updated: 2008-12-02