صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3835
عنوان مطلب نامه دبير، شماره يک - نشريه انترناسيونال، اعضاى بدعنق، جام جهانى، حق عضويت
اوريژينال منتخب آثار، انتشارات حزب کمونيست کارگرى-حکمتيست، ژوئن ٢٠٠٥
صفحات ١٤٢٢ تا ١٤٢٥
تاريخ 13770320 - 19980610
فايل پايه فايل rtf دريافت شده از رفيق کورش مدرسى
انجام شده 20050629 - عنوان به ليستهاى فارسى اضافه شد.
20050701 - تنظيم و انتشار فايل html فارسى
قدم بعدى - بد عنق يا بد قلق؟


Last updated: 2005-07-01