صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3834
عنوان مطلب درباره پيامدهاى بيمارى - نامه به آذر مدرسى و کميته مرکزى
اوريژينال منتخب آثار، انتشارات حزب کمونيست کارگرى-حکمتيست، ژوئن ٢٠٠٥
صفحات ١٦٧١ و ١٦٧٢
تاريخ 13800325 - 20010615
فايل پايه فايل rtf دريافت شده از رفيق کورش مدرسى
انجام شده 20050629 - عنوان به ليستهاى فارسى اضافه شد.
20050701 - تنظيم و انتشار فايل html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2005-07-01