صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3833
عنوان مطلب يادداشت براى جلسه با رهبرى حزب کمونيست کارگرى عراق
اوريژينال منتخب آثار، انتشارات حزب کمونيست کارگرى-حکمتيست، ژوئن ٢٠٠٥
صفحات ١٥٤٩ تا ١٥٥٢
تاريخ 13790617 - 20000807
فايل پايه فايل rtf دريافت شده از رفيق کورش مدرسى
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فارس محمود
انجام شده 20050629 - عنوان به ليستهاى فارسى اضافه شد.
20050701 - تنظيم و انتشار فايل html فارسى
20051109 - تنظيم و انتشار فايل html عربى، ترجمه رفيق فارس محمود
20070907 - تنظيم و انتشار فايل html کردى، ترجمه رفيق شمال على
قدم بعدى


Last updated: 2007-09-07