صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3832
عنوان مطلب باز هم درباره شعار جمهورى سوسياليستى ايران - نامه شماره ٧
اوريژينال منتخب آثار، انتشارات حزب کمونيست کارگرى-حکمتيست، ژوئن ٢٠٠٥
صفحات ١٤٨٢ تا ١٤٨٤
تاريخ 13770510 - 19980801
فايل پايه فايل rtf دريافت شده از رفيق کورش مدرسى
انجام شده 20050629 - عنوان به ليستهاى فارسى اضافه شد.
20050703 - تنظيم و انتشار فايل html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2005-07-03