صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3831
عنوان مطلب پيرامون بحثهاى اخير رفيق حميد تقوايى درباره جمهورى سوسياليستى - نامه شماره ٤
اوريژينال منتخب آثار، انتشارات حزب کمونيست کارگرى-حکمتيست، ژوئن ٢٠٠٥
صفحات ١٤٨١ و ١٤٨٢
تاريخ 13770415 - 19980715
فايل پايه فايل rtf دريافت شده از رفيق کورش مدرسى
انجام شده 20050629 - عنوان به ليستهاى فارسى اضافه شد.
20050703 - تنظيم و انتشار فايل html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2005-07-03