صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3730
عنوان مطلب درباره مناسبات سرمايه دارى - مصاحبه با راديو انترناسيونال
اوريژينال نوار آرشيو راديو انترناسيونال
تاريخ 13790726 - 20001017
فايل پايه فايل ASF پياده شده از سايت راديو انترناسيونال
متن پياده شده از روى نوار: Goftegoo_ba_Radio_final.doc دريافت شده از آذر مدرسى
فايل word کُردى، دريافت شده از رفيق جمال محسن
انجام شده 20040814 - به ليست آثار اضافه شد.
تبديل به فورمت rm و smil
20070904 - تنظيم و انتشار متن فارسى
20101007 - تنظيم و انتشار متن کُردى، ترجمه رفيق جمال محسن
20140120 - - انتشار متن عربی، ترجمه رفیق فارس محمود
قدم بعدى


Updated: 2014-01-20