صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3690
عنوان مطلب درباره مبارزه با اعتياد - مصاحبه با راديو انترناسيونال
اوريژينال نوار آرشيو راديو انترناسيونال
تاريخ 13790812 - 20001102
فايل پايه فايل ASF پياده شده از سايت راديو انترناسيونال
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فارس محمود (٩ اکتبر ٢٠٠٨)
انجام شده 20040814 - به ليست آثار اضافه شد.
تبديل به فورمت rm و smil
20041212 - متن پياده شده تهيه و براى اديت نهايى ارسال شد.
20050607 - اين مطلب پياده شده که در تاريخ 20041212 با نام 3690fa_.html روى سايت گذاشته شده بود تا اديت شود، به همان شکل با نام اصليش 3690fa منتشر شد.
20081011 - تنظيم و انتشار html عربى، ترجمه رفيق فارس محمود
قدم بعدى


Last updated: 2008-10-11