صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2980
عنوان مطلب گفتگو با راديو صداى همبستگى سوئد درباره رويدادهاى ايران تابستان ١٣٧٨
اوريژينال نوار صدا دريافت شده از رفيق سيما بهارى
تاريخ 13780515 - 19990815
فايل پايه
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
قدم بعدى - پياده شود.


Last updated: 2003-04-20