صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2940
عنوان مطلب توضيح به پلنوم بيستم پيرامون تصميم به کناره گيرى از حزب
اوريژينال کمونيست ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران شماره ٦٣ - K63
تاريخ 13700715 - 19911015
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از آذر ماجدى V7Tozihat-PL20-FV.vnf 2940fa.vnf
فایل ورد انگلیسی دریافت شده از آذر ماجدی، ١٤ اوت ٢٠١٦
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20030903 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20160814 - تنظیم و انتشار متن انگلیسی، ترجمه آذر ماجدی.
20160821 - تنظیم و انتشار متن اسپانیایی، ترجمه Nicolás Jiménez.
قدم بعدى - با جلد هفتم مجموعه آثار مقابله شود


Updated: 2003-09-03, 2016-08-14