صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2450
عنوان مطلب قطعنامه درباره تشکل هاى توده اى طبقه کارگر -
شورا، مجمع عمومى و سنديکا - مصوب پلنوم دهم
اوريژينال کمونيست شماره ٣٥ - دى ١٣٦٦ K35
مجموعه آثار جلد ٦ صفحات ١٥٩ تا ١٦٦
تاريخ 19871115 - 13660815
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى shora3.vnf
فايل word عربى دريافت شده از رفيق محمود فارس
فایل ورد کُردی، دریافت شده از کاوه عمر
انجام شده 20030315 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20101113 - انتشار متن عربى، ترجمه رفيق فارس محمود
20180503 تنظیم و انتشار متن کُردی
قدم بعدى ترجمه کُردی ناقص است باید تکمیل شود - به رفیق کاوه عمر اطلاع داده شد


Last updated: 2018-05-03