صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2250
عنوان مطلب جنگ خاورميانه، وضعيت و وظائف ما در اردوگاههاى کومه‌له در خاک عراق
اوريژينال بحران خليج و رويدادهاى کردستان عراق - صفحات ١٥ تا ٣٣
صداى ديجيتال شده روى DVD (دو فايل waw) دريافت شده از رفيق بيژن شهابى
تاريخ 13691030 - 19910120
فايل پايه 2250fa.vnf
انجام شده 20031117 - تنظيم و انتشار html فارسى
20051114 - تنظيم و انتشار فايلهاى صدا
قدم بعدى


Last updated: 2005-11-14