صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2180
عنوان مطلب مصاف هاى کمونيسم امروز؛ درباره علل جدائى از حزب کمونيست ايران
اوريژينال کمونيست ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران شماره ٦٣ - K63
بخشى از اين مقاله در انترناسيونال شماره ١ تجديد چاپ شده است.
تاريخ 13700715 - 19911015
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق آذر ماجدى V7masaf-FV.vnf 2180fa.vnf
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20030902 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20040323 - تنظيم و انتشار متن روسى ترجمه رفقا الکساندر چرنيافسکى و دکتر احمد عباس نژاد
20050708 - اسکن، تنظيم و انتشار متن ايتاليايى ترجمه رفقا آلفونسو دى تورينو و محمد حسن جبار
20051125 - تنظيم و انتشار متن ترکى برگرفته از سايت m-hekmat.com
20070311 - تنظيم و انتشار متن فرانسوى ترجمه رفيق Niko (فايل ورد فرانسوى)
20141030 - انتشار متن اسپانیایی، ترجمه رفیق Nicolás Jiménez
20150430 - انتشار متن سوئدی، ترجمه رفیق ناصر شیشه‌گر
قدم بعدى - با جلد هفتم مجموعه آثار مقابله شود
- ترجمه ها از روى متن انترناسيونال انجام شده و کامل نيستند.

Last updated: 2015-04-30