صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2130
عنوان مطلب ١٨ خرداد روز اعتراض است
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 56   AH056
تاريخ 13800310 - 20010601
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H56.vnf
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
فايل html روسى دريافت شده از رفيق خليل کيوان
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030520 - تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
20040323 - تنظيم و انتشار متن روسى ترجمه رفقا الکساندر چرنيافسکى و دکتر احمد عباس نژاد
20140407 - تنظيم و انتشار متن اسپانیایی ترجمه رفیق Nicolás Jiménez
قدم بعدى


Last updated: 2014-04-07