صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1920
عنوان مطلب مقدمه به مقاله کارل مارکس درباره کار مولد و غير مولد
اوريژينال بسوى سوسياليسم، دوره دوم، شماره دوم - آذرماه ١٣٦٤
تاريخ 19851215 - 13640915
فايل پايه 1920fa.vnf
انجام شده 20040201 - تنظيم و انتشار html فارسى
20050606 - تنظيم و انتشار متن ترکى، ترجمه سياوش آذرى
20101007 - ترجمه نوشته مارکس (که آنهم کار منصور حکمت است) در سايت آرشيو مارکس و انگلس منتشر شد. متنها قرائت، و فايلهاى اوديوى آنها تنظيم و منتشر شد.
20200204 - تفکیک فایلهای صوتی - تصحیحات جزئی متن
قدم بعدى


Last updated: 2020-02-04