صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1900
عنوان مطلب حزب و جامعه: از گروه فشار تا حزب سياسى
اوريژينال انترناسيونال شماره ٢٩، خرداد ١٣٧٨ - اصل سخنرانى نوامبر ١٩٩٨
تاريخ 13770815 - 19981115
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى 1900.vnf
فايل word کردى دريافت شده از رفيق فتاح مامند
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فارس محمود.
انجام شده 20030418 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030517 تنظيم و انتشار (دو ورژن) متن کردى ( ترجمه رفيق سعيد احمد)
20070322 - انتشار متن انگليسى، ترجمه بهرام سروش، منتشر شده در WPI Briefing شماره ٢٠٣
20080410 - انتشار متن عربى ترجمه رفقا يوسف محمد و سلام عزيز
20110821 - انتشار ترجمه فرانسوى برگرفته از سايت مارکسيستها
20131003 - انتشار ترجمه اسپانیایی Nicolas Jimenez، دریافت شده از نسرین جلالی
20140902 - انتشار ترجمه سوئدى دریافت شده از رفیق ناصر شیشه‌گر
قدم بعدى


Last updated: 2014-09-02