صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1240
عنوان مطلب تفاوت هاى ما - گفتگو در باره کمونيسم کارگرى
اوريژينال بسوى سوسياليسم دوره دوم شماره ٤ - آبان ١٣٦٨ BSb04
تاريخ 13680715 - 19891115
فايل پايه - فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
- فايل word عربى از رفيق فتاح مامند
- تکست هاى انگليسى و سوئدى کپى شده از سايت حزب
انجام شده 20021108 - تبديل به فايل html فارسى و عربى يونى کد ترجمه انگليسى از سايت حزب تهيه و تنظيم ترجمه هاى انگليسى و سوئدى کپى شده از سايت حزب
20050708 - اسکن، تنظيم و انتشار متن ايتاليايى ترجمه رفقا آلفونسو دى تورينو و محمد حسن جبار
20080106 - ترجمه انگليسى با متن ارسالى رفيق امان کفا تکميل شد.
20110530 - انتشار ترجمه فرانسوى، از روى سايت کمونيسم کارگرى فرانسه
20150907 - تنظيم و انتشار متن کُردی، دریافت شده از فاتح بهرامی. ترجمه محه‌مه‌د میسری.
20180403 - تنظيم و انتشار متن اسپانیایی، ترجمه رفيق Nicolás Jiménez
قدم بعدى - مقابله شود.

Last updated: 2018-04-03