صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0800
عنوان مطلب تروريسم اسلامى - ستون اول
اوريژينال انترناسيونال شماره 16   Ant016
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13730915 - 19941115
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فارس محمود ترجمه رفيق عبد الله صالح
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20031214 - تنظيم و انتشار متن ترکى (ترجمه رفيق سياوش آذرى)
20040326 - تنظيم و انتشار متن عربى ترجمه رفيق عبد الله صالح
20040403 - تنظيم و انتشار متن انگليسى ترجمه رفقا مريم نمازى و فريبرز پويا
20140218 - تنظيم و انتشار متن اسپانیایی ترجمه رفیق "ANONYMOUS"
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٢٢٥ تا ٢٢٦ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2014-02-18