صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0470
عنوان مطلب راه کارگر و «کشيشان سوسياليست»
اوريژينال کمونيست شماره ١٩ و ٢٠
تاريخ 13640314 - 19850604
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از اصغر کريمى KESHISH.VNF
انگليسى: متن اسکن شده پيام بلشويک شماره ٣ دريافتى از کورش مدرسى
ترجمه عربى: فايل word دريافت شده از رفيق محمود فارس
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20100325 - متن فارسى تصحيح و ترجمه انگليسى اضافه شد.
20100613 - انتشار متن عربى، ترجمه رفيق محمود فارس
20140902 - تنظيم و انتشار متن اسپانیایی ترجمه رفيق Nicolás Jiménez
قدم بعدى


Last updated: 2014-09-02