برگشت به نقشه سايت    


سايت hekmat.public-archive.net   تماما به انتشار آثار منصور حکمت اختصاص دارد.

اين سايت در واقع آدرس جديدى است براى همان پروژه‌اى که از سه سال پيش با همين هدف شروع شد و محصول کارش را در m-hekmat.com ارائه ميکرد.

اين سايت با کمک داوطلبانه همه علاقمندان، مستقل از وابستگى‌هاى حزبى و عقيدتى‌شان، يعنى با کمک همکارانى با همان تعريف سابق، با همان سياق و روش سابق و با مسئوليت همان مسئول سايت سابق کارش را ادامه ميدهد.

سايت m-hekmat.com کماکان موجود است. در m-hekmat.com علاوه بر آثار خود حکمت مجموعه‌اى از عکسها و اطلاعيه‌ها و مطالب ديگر درباره حکمت هم در اختيار علاقمندان هست.

مسئول اين سايت (public-archive.net) در نظر دارد با استفاده از تجربه اين سه سال، آثار مارکس و انگلس و همچنين آثار لنين را هم بخصوص به زبانهاى فارسى و عربى گردآورى و ارائه کند.

براى تماس، همکارى و يا ارائه پيشنهادات و نظراتتان از آدرس زير استفاده کنيد:

hekmat_web@yahoo.comهر چه در اين سايت ميبينيد متعلق به کارگران است.
هر چه را که مفيد ميدانيد، به هر طريق که صلاح ميدانيد،
تکثير کنيد و بدست فعالين جنبش کارگرى برسانيد!


٢ ژوئن ٢٠٠٥