صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0455
عنوان مطلب درباره سياست سازماندهى کارگرى ما- سخنرانى در يک سمينار حزبى (قسمت دوم)
اوريژينال کمونيست شماره ٤٩ - فروردين ١٣٦٨ (جلد ششم مجموعه آثار صفحات ٢٣١ تا ٢٤٦)
تاريخ 19890415 - 13680115
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى s-saz2.vnf
انجام شده 20030315 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى بايد با مجموعه آثار جلد ٦ مقابله و تصحيح شود


Last updated: 2003-03-15